Afgelopen vrijdagavond 8 december werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega.
Inclusief het bestuur waren 16 personen aanwezig.
Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en na het afhandelen van de eerste vier agenda-punten, was het de beurt aan de lessende leden van de maandagavond om hun stem uit te brengen, betreffende de nieuwe instructie.
Met algemene stemmen werd JOLANDA NABERHUIS uit Oosterstreek gekozen.
Maaike las het jaarverslag 2016-2017 voor (Maaike is sinds 2001 bestuurslid) en vervolgens was het de beurt aan onze penningmeesteresse, Helga Koopstra-Veldman (sinds 2009 in het bestuur).
In de kascommissie is benoemd, als reserve-lid Loes Oosterhof-Pen en de commissie bestaat nu uit: Aukje Jager, Amarinske Venema en Loes.
Na de pauze werd de bestuursverkiezing gehouden: Elly Sybrandy-Haringsma was aftredend en herkiesbaar.
Door het bestuur werd als kandidaat bestuurslid voorgesteld Evanita Methorst.
De vergadering ging hiermee akkoord en Evanita werd welkom geheten in het bestuur.Evanita neemt de plaats in van Loes, die in maart uit het bestuur stapte.
Loes werd nog een bloemetje aangeboden voor de vijf jaar, welke zij in het bestuur had gezeten.
Daniëlle Deli, helaas niet aanwezig, werd bedankt voor het correcte regelen van de les op maandagavond.
Evanita heeft haar taak overgenomen en Elly heeft Daniëlle een presentje thuis bezorgd.
De lezing van PAUL VERSLUIS was heel interressant en na afloop, tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje, stelde men nog volop vragen aan Paul over
de onderwerpen, welke aan de orde waren gekomen!
Om 23.00 uur ging een ieder huiswaarts.
*****
EEN GOED BEGIN, IS HET HALVE WERK!!
Het is maar net hoe je het opvat, maar voor onze NIEUWE INSTRUCTRICE, JOLANDA NABERHUIS, begon het maandagavond 11 december goed!
Door de extreme sneeuwval, welke ons land teisterde, werd de les afgezegd!!
******
Wij kunnen ook een nieuw lid verwelkomen en dat is: Denise van Veen uit Vledder.
Denise veel rijplezier bij RSV Neo toegewenst!
******
Onderstaande foto is gemaakt ‘smiddags om 15.00 uur (11 december),daarna bleef het gestadig doorsneeuwen en ’s avonds om 19.00 uur kon
men op de binnenwegen het verschil tussen berm en weg niet meer zien.
hevige sneeuwval