Privacy Verklaring & Cookiegebruik

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

 

Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. (ook wel bekend als RSV NEO) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De type persoonsgegevens en doelen staan beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens
Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. zal enkel persoonsgegevens verzamelen welke je zelf aan ons verstrekt, bij het aangaan van een lidmaatschap of bij het inschrijven voor onze wedstrijden.


Lidmaatschap

In geval van een lidmaatschap vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel (indien van toepassing);
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KNHS lidmaatschapsnummer (indien van toepassing).

Bij minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij enkel en alleen de persoonsgegevens indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • Afwikkeling van financiële verplichtingen zoals lidmaatschapsgeld en overeen gekomen diensten en activiteiten;
 • Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Ruitersportvereniging Noordwolde e.o.

Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. bewaart je persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.


Wedstrijden

In geval van inschrijving voor onze wedstrijden maken wij gebruik van de daartoe aangeboden diensten via www.knhs.nl en www.wedstrijdplatform.nl en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel (indien van toepassing);
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Vereniging;


Persoonsgegevens van deelnemers aan onze wedstrijden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het opstellen en openbaar publiceren van startlijsten en uitslagen van wedstrijden waarvoor jij je hebt ingeschreven;
 • Afwikkeling van financiële verplichtingen ten aanzien van het startgeld.

Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. bewaart je aanmelding, protocollen en onderlinge communicatie maximaal twee jaar met uitzondering van de startlijsten en uitslagen welke via het internet worden gepubliceerd.


Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. verstrekt persoonsgegevens aan derden ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Aan de KNHS voor het verwerken van KNHS lidmaatschappen;
 • Aan de KNHS voor het verwerken van wedstrijduitslagen;
 • Aan de KNHS voor het verzorgen van de financiële administratie.

Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Beveiliging
Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn de bestuursleden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor een verzoek hiertoe kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jou opdracht aan een andere partij. In alle gevallen kunnen we om je legitimatie vragen voordat wij gehoor geven aan een verzoek.


Onderstaande punten hebben betrekking op onze website:

Beveiliging website
LR NEO en PC Jong NEO heeft de volgende maatregelen genomen om haar website en email te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kringloopwinkelwolvega@hotmail.com


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken via de website

Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen over website bezoekers. 
Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. En wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij toch zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kringloopwinkelwolvega@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Gebruik van foto’s van personen op onze website

Wij gebruiken foto’s op onze website mogelijk enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s  te vragen. 
Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met  esybrandy@home.nl zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.


Cookiegebruik op onze website

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.
En ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt uzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl


Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit document.


Contactgegevens

Voorzitter
Helga Koopstra
T: 06-10730748
E: helga_veldman@hotmail.com

Secretaris
Maaike Bont
T: 06-13838968
E: rsvneo@outlook.com

Penningmeester
Elly Sybrandy
T: 06-23740480
E: esybrandy@home.nl