Informatie

De vereniging

L.R. NEO is opgericht in 1945 P.C. Jong-NEO is opgericht in 1966 Per 1 januari 2008 zijn L.R. NEO en P.C. Jong-Neo samengegaan als 1 vereniging, te weten Ruitersportvereniging Noordwolde e.o. (RSV NEO).

Doel

De vereniging stelt zich het volgende doel: het bevorderen en beoefenen van de paarden- en ponysport in verenigings verband. De vereniging maakt deel uit van een Kring (Kring ‘De Drie Stromen’), welke weer aangesloten is bij de Regio Friesland. Landelijk zijn alle  verenigingen en provinciale bonden aangesloten bij de K.N.H.S. te Ermelo. LESSEN. De maandag-en dinsdagavond zijn de vaste lesavonden. Er wordt lesgegeven bij PSC De Zuidstroom te Vinkega. De lestijden zijn vanaf 7 uur op maandagavond en 19.15 uur op dinsdagavond. Nieuwe leden met een pony kunnen 3 gratis proeflessen volgen. Nieuwe leden met een paard kunnen 1 proefles volgen. Als men lid van RSV NEO is kan men ook een gastles nemen: kosten 10 euro per les. De instructie op de maandagavond wordt verzorgd door Claudia Vega. Marjoke Oenema-Hop en Anica Kortekaas geven op de dinsdagavond les, de ene week een dressuurles en de andere week een springles. Tijdens de lessen is het dragen van een veiligheidshelm/cap verplicht! Indien je niet kunt lessen: Voor beide avonden wordt door de lessende leden gebruik gemaakt van de maandagavond – en dinsdagavond-App. Op deze App kan men belangrijke informatie over de les doorgeven.

Aanmelden

Aanmelden dient schriftelijk d.m.v. een inschrijfformulier. Dit formulier is op te vragen bij het secretariaat t.w. Maaike Bont tel. 06-13838968.

Afmelden

Afmelden ook schriftelijk bij Maaike. Bij opzegging van het lidmaatschap halverwege het lopend jaar, heeft men de verplichting de kosten van het hele jaar te voldoen. Lidmaatschap schriftelijk opzeggen vóór 1 Dec. De Lessen: per kwartaal kun je je afmelden voor de lessen. Indien je op wilt zeggen voor de lessen, dan dient dit 30 dagen voor het eind van het kwartaal te gebeuren bij Elly Sybrandy-Haringsma per mail of brief (esybrandy@home.nl).

Verzekering

De vereniging is W.A. verzekerd voor zover zij activiteiten verricht conform de doelstelling en voor zover de W.A. niet is gedekt door enige andere verzekering. De leden hebben zich, willen zij verzekerd zijn, te houden aan de door het bestuur opgelegde regels. De vereniging stelt daarom het dragen van een cap tijdens sportbeoefening georganiseerd door de vereniging verplicht.

Activiteiten

De vereniging organiseert elk seizoen een aantal activiteiten. PONY’s METEN in januari. CLUBDAG. In het winterseizoen wordt er voor de paarden- en de pony leden een gezellige dag georganiseerd. Dit kan in de vorm van een onderlinge wedstrijd zijn of een dag met andere sport en spel elementen. De leden mogen zelf ook meedenken wat te gaan doen. PONY-INDOOR-DRESSUUR CONCOURS. PAARDEN-INDOOR-DRESSUUR-CONCOURS. ONDERLINGE WEDSTRIJD met een NABURIGE RUITERSPORTVERENIGING.

JAARLIJKSE  LEDENVERGADERING. Eens per jaar houdt de vereniging een leden vergadering. Zo nodig wordt er een tweede vergadering gehouden.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan:  1 voorzitter, 1 secretaresse (die zowel paarden als pony’s onder haar hoede heeft), 1 penningmeester en 2 algemene leden.

Het huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement ligt ter inzage bij een van de bestuursleden. Neem hiervoor contact met ons op (zie ‘contact’) (Foto: De barbecue juli 2017. . . . . . . . Gezelligheid kent geen tijd!!) BBQ 15-7-2017